Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Post vacant de paznic

categoria articolului: 
Anunțuri
Concurs

România

Județul Ialomița

Consiliul Local Țăndărei

Complexul de Servicii Sociale

Nr. 382 din 09.10.2014

ANUNȚ

Complexul de Servicii Sociale organizează în data de 25.11.2014, ora 10.00 a.m. concurs pentru ocuparea unui post de paznic (supraveghetor de zi), durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul compartimentului financiar-contabil, administrativ, care va avea loc la sediul unității din Țăndărei, strada Gării, nr.92, judetul Ialomița.

Condiții de înscriere:

 • studii generale
 • cetăţenie română, cu vârsta de cel puțin 18 ani
 • apt medical pentru postul de paznic
 • fără antecedente penale

   

 • atestat profesional conform Legii 333/2003
 • experienţa în post similar va constitui avantaj

Bibliografie:

 • LEGEA 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – actualizată
 • LEGEA 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 • Hotărârea 1010/2004.

Concursul va consta în trei etape succesive:

 1. depunerea si selectia dosarelor de concurs – data limita de depunere 21.11.2014, ora 14.00
 2. proba scrisa – 25.11.2014, ora 10.00 (nota reprezinta 50% din nota finala)
 3. interviul – 26.11.2014, ora 14.00 (nota reprezinta 50% din nota finala)

La fiecare etapă, candidatul trebuie să obțină minim nota 7 (șapte).

 

Pentru participarea la concurs candidații vor întocmi un dosar care să cuprindă:

 • cerere de participare la concurs adresată doamnei Sef Complex al Complexului de Servicii Sociale Tandarei
 • copie xerox act de identitate sau dupa orice alt documentcare atesta identitatea
 • copie xerox după actele de studii si acte care sa ateste efectuarea unor specializari (diploma, atestate, certificate calificare-agent pază)
 • copie carnet de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in calificare
 • cazier judiciar-original
 • adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru postul de paznic”
 • curriculum vitae

Toate actele de mai sus se vor prezenta și în original la depunerea dosarului de inscriere la concurs in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Tematica si informațiile suplimentare privind concursul si fisa postului se pot obține la numarul de telefon 0243.273292 sau la sediul Complexului de Servicii Sociale Tandarei, zilnic intre orele 9-16.

 

Șef Complex,

Nedelcu Valentina