You are here

Procesul verbal al ședinței C.L. din 08.05.2014

categoria articolului: 
consiliul local
procese-verbale
2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ŢĂNDĂREI

 

 

PROCES-VERBAL

Nr. 4951/09.05.2014

 

 

Încheiat astăzi, 08.05.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ţăndărei, convocată prin dispoziţia Primarului cu nr. 265/05.05.2014, pentru data de mai sus, orele 17.00, in localul acestuia.

Convocarea şi proiectele ordinii de zi s-au făcut cunoscute în scris, în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurarii şi ordinea de zi a şedinţei.

Presedintele sedintei este doamna consilier Puchin Rofila.

La sedinta sunt prezenti 15 consilieri în funcţie, lipsesc 2 consilieri (domnul Berbec Petru şi domnul Mitrea Traian).

Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă, care prezintă ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecticul de investiţii ,,Reparaţii capitale străzi oraş Ţăndărei-str.Digului, Artelor, Dreptăţii, Mărăşeşti, Florilor şi Spicului" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

2.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 28,8261 ha pajişte.

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC ADI ECOO 2009 SRL.

 

Se supune la vot ordinea de zi şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate.

 

1.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecticul de investiţii ,,Reparaţii capitale străzi oraş Ţăndărei-str.Digului, Artelor, Dreptăţii, Mărăşeşti, Florilor şi Spicului" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia, se prezintă raportul compartimentul investiţii cu nr. 4706/05.05.2014.

D-l Primar: anul trecut a fost demarat de către Guvernul României Planul Naţional de Dezvoltare Locală, în două etape, prima etapă în 2013 şi cea de-a II în 2014, cu finantare de la bugetul de stat a unor investiţii aflate deja în derulare. În anul 2013 nu aveam astfel de investiţii în derulare, o dată cu începerea acestei lucrări de reparaţii capitale străzi pe la jumătatea anului 2013 am intrat în acest program. Pentru a putea depune dosarul la Ministerul Dezvoltării avem nevoie de această hotărâre.

D-l David Petcu: documente justificative, facturi la lucrările care s-au efectuat, în ce bază se face acest proiect?

D-l Primar: până în acest moment nu s-a efectuat nici o plată.

Se supune la vot proiectul de hotărăre:

-14 pentru

-1 abţinere (David Petcu)

 

2.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 28,8261 ha pajişte, se prezintă referatul secretarului cu nr. 4715/05.05.2014 şi caietul de sarcini.

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate-15 pentru.

 

3.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC ADI ECOO 2009 SRL, se prezintă demisia domnului Petrache Gheorghe cu nr. 4556/28.04.2014 şi raportul administratorului public cu nr. 4724/05.05.2014.

Domnul Petrache Gheorghe propune pe domnul Popa Marin.

Domnul Popa este de acord.

 

Se supune la proiectul de hotărâre:

-14 pentru domnul Popa Marin

-1 abţinere (Popa Marin)

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Puchin Rofila

 

 

Contrasemnează

SECRETAR

Jrs. Bucuroiu Marian