You are here

Procesul verbal al ședinței C.L. din 24.04.2014

categoria articolului: 
consiliul local
procese-verbale
2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ȚĂNDĂREI

 

 

PROCES-VERBAL

Nr. 4485/25.04.2014

 

 

Încheiat astăzi, 24.04.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ţăndărei, convocată prin dispoziţia Primarului cu nr. 224/18.04.2014 pentru data de mai sus, orele 17.00, în localul acestuia.

Convocarea şi proiectele ordinii de zi s-au făcut cunoscute în scris, în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurarii şi ordinea de zi a şedinţei.

Preşedintele şedintei este doamna consilier Puchin Rofila.

La şedinţă sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie.

d-l Secretar: şedinţa este legal constituită, dacă există obiecţiuni la procesul verbal al şedinţei anterioare.

Nefiind obiecţii se supune la vot procesul-verbal şi se aprobă în unanimitate.

La şedinţă participă: domnul Primar-Roman George Cristian, domnul Sileanu Alexandru Rareş-Administrator Public, doamna Feraru Victoria-şef serviciu buget contabilitate, domnul Cojocaru Nicu şi doamna Mitrea Steluţa-director Şcoala Gimnazială Nr.1.

 

Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă, care prezintă ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

2.Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului.

3.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului oraş Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de concesionare a terenurilor intravilane aparţinând domeniului public şi privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Ţăndărei.

5.Proiect de hotărâre privind aderarea unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanţa” .

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de păşunat pentru păşunile proprietate privată a oraşului Ţăndărei.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Parc Fotovoltaic 4,99 MW Ţăndărei, împrejmuire şi utilităţi” şi trecerea din extravilan în intravilanul extins al oraşului Ţăndărei a unei suprafeţe de 128.800 mp.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/29.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A. novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a Caietelor de Sarcini, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor.

9.Proiect de hotărâre privind desemnare şef serviciu voluntar pentru compartimentul Situaţii de Urgenţă Ţăndărei.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în oraşul Ţăndărei, str. Dreptăţii, nr.23.

11. Rapoarte, informări, cereri şi petiţii.

 

Se supune la vot ordinea de zi şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate.

 

1.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Se supune la vot şi se adoptă în unanimitate alegerea doamnei Puchin Rofila preşedinte de şedinţă- 17 voturi.

 

2.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului, se prezintă cererea de demisie a domnului Popa Marin cu nr. 4256/16.04.2014, raportul secretarului cu nr.4315/17.04.2014 şi avizul favorabil al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate-16 voturi pentru şi 1 abţinere (Mitrea Traian).

 

3.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului oraş Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, se prezintă cererea de demisie a domnului Popa Marin cu nr. 4256/16.04.2014, raportul secretarului cu nr.4316/17.04.2014 şi avizul favorabil al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

D-l Secretar: alegerea viceprimarului se face conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi art.7 alin.(2) şi art. 8,9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ţăndărei.

Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor propuneri de candidaţi la funcţia de viceprimar:

-domnul Dinulescu Ion propune din partea PSD pe domnul Petrache Gheorghe

Nemaifiind propuneri domnul secretar îl întreabă pe domnul Petrache Gheorghe dacă este de acord, iar domnul Petrache Gheorghe spune că este de acord.

Se ia o pauză, în timpul căreia se completează buletinele de vot.

Exercitarea votului se face într-un loc special amenajat, prin vot secret.

După exercitarea votului comisia de validare numără voturile iar preşedintele comisiei de validare, doamna Puchin Rofila, anunţă rezultatul şi se constată că în urma votului este ales în funcţia de viceprimar al oraşului Ţăndărei domnul Petrache Gheorghe cu 12 voturi pentru şi 5 nule.

S-a întocmit procesul verbal prin care comisia a constatat că s-a procedat legal, viceprimar fiind ales domnul Petrache Gheorghe.

D-l Primar: înainte de a-l felicita pe domnul Petrache aş dori să-l felicit şi pe domnul Popa pentru toată activitatea pe care a desfăşurat-o ca viceprimar. Din punct de vedere profesional şi personal am avut o relaţie foarte bună cu domnul Popa. Ca reprezentant al excutivului vreau să-i urez domnului Petrache succes în noua funcţie.

 

4.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind aprobarea perioadei de concesionare a terenurilor intravilane aparţinând domeniului public şi privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Ţăndărei, se prezintă referatul compartimentului urbanism cu nr. 691/14.01.2014 şi avizul favorabil al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

D-l Secretar: în şedinţa trecută s-a discutat un raport al doamnei Ceapă, dar s-a discutat doar prelungirea contractelor la garaje cu 10 ani plus jumătate din perioada iniţială.

D-l Primar: în calitate de reprezentant al executivului propun ca art.2 care se referă la concesionarea terenurilor intravilane având destinaţia de prestări servicii sau depozitare să fie scos deoarece nu ştim cum evolueză investiţiile care se vor derula pe domeniul public. Fiecare cerere care se referă la concesionarea terenurilor intravilane având destinaţia de prestări servicii sau depozitare se va analiza în parte, în funcţie de specificul ei.

D-l Berbec Petru: eu sunt un adversar al garajelor din Ţăndărei, pentru că un garaj ocupă locul a cel puţin 2 maşini şi sunt foarte mulţi proprietari de garaje care nu-şi ţin maşina în garaj. Propun să concesionăm pe 5 ani, cele care sunt concesionate deja şi după ce se termină perioada de concesionare să nu mai concesionăm.Zona blocurilor este sufocată de garaje.

D-l Natu Constantin: trebuie să se găsească o soluţie, cine are garaj trebuie să-şi ţină maşina în garaj.

D-l Mitrea Traian: sunt pentru o perioadă maxim de 5 ani , motivele le-a detaliat domnul Berbec şi voi fi consecvent faţă de ceea ce am votat şedinţa trecută.

D-l Primar: trebuie să ne gândim şi la proprietarii de garaje.

D-l Berbec Petru: trebuie să ne gândim la majoritate, majoritatea este în favoarea celor care nu beneficiază de garaje.

D-l Primar: în şedinţa trecută s-a votat prelungirea contractelor la garaje pe o perioadă de 10 ani, plus jumătate din perioada iniţială.

D-na Preşedinte: se supune la vot prelungirea contractelor la garaje pe 5 ani:

-4 pentru (Puchin Rofila, Berbec petru, Mitrea Traian, Favid Petcu)

-13 pentru concesionarea pe 10 ani

 

D-l Berbec Petru: propun să se introducă un nou articol şi anume să nu se vândă terenul de sub garaje.

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului primar de a fi scos articolul 2: 17 pentru

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu prelungirea contractelor la garaje pe o perioadă de 10 ani, plus jumătate din perioada iniţială şi cu propunerea domnului Berbec şi anume să se introducă un art. care spune că nu se vinde terenul de sub garaje : 17 pentru.

 

5.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind aderarea unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanţa”, se prezintă adresa cu nr. 3427/24.03.2014 a ADI Apă-Canal Constanţa, expunerea de motive a primarului cu nr. 3754/03.04.2014, raportul compartimentului administraţie publică locală cu nr. 3755/03.04.2014 şi avizul favorabil al comisiei juridice, de disciplină, învăţământ, social culturale, culte, sănătate şi familie.

D-l Primar: în statut există prevederea că în momentul aderării unei unităţi administrativ teritoriale la ADI ,,Apă Canal” Constanţa e nevoie de hotărâre a Consiului local a fiecărui membru din această asociaţie.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate – 17 voturi.

 

6.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de păşunat pentru păşunile proprietate privată a oraşului Ţăndărei, se prezintă referatul secretarului cu nr. 4197/15.04.2014, anexele 1,2,şi 3, Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa cu nr. 23/2014 privind stabilirea preţului minim/tonă masă verde obţinută de pe pajişte pentru anul 2014, notificarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa cu nr. 599/25.02.2014 privind potenţialul producţiei păşuni naturale şi avizul faorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială.

D-l Secretar: Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 rezultă următoarele: pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor), încheie contracte de închiriere pe o perioadă de maxim 5 ani; lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de închiriere; pentru contractele încheiate se va asigura o încărcătură optimă de animale pe hectar dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha (unitate vită mare); în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice utilizatori de pajişti au obligaţia să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM; preţul prevăzut în contractele de închiriere se aprobă în condiţiile legii de către consiliile locale în funcţie de capacitatea de păşunat şi de preţul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judeţene; modul de gestionare al pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale până la data de 01.11.2014. Până la eleborarea amenajamentelor pastorale administrarea pajiştilor se face conform Regulamentului de păşunat. Preţul de închiriere este de 50 lei/ha/an.

D-l Mitrea Traian: propun ca plata să se facă până la 31 iulie.

D-l Primar: în acest moment nu se votează o concesionare ci Regulamentul de păşunat pentru păşunile proprietate privată a oraşului Ţăndărei.

D-l Berbec Petru: propun ca plata chiriei să se facă astfel 30% până la data de 31 iulie şi 70% până la data de 30 octombrie.

D-l Cojocaru Nicu: am înţeles că preţul de închiriere este de 50 lei/ha/an. Se poate depăşi această sumă dacă se scoate la licitaţie?

D-l Secrear: 50 lei/ha/an este pasul de pornire.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Berbec pentru anexa nr.3 şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate- 17 pentru.

 

7.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Parc Fotovoltaic 4,99 MW Ţăndărei, împrejmuire şi utilităţi” şi trecerea din extravilan în intravilanul extins al oraşului Ţăndărei a unei suprafeţe de 128.800 mp, se prezintă notificarea cu nr. 3177/18.03.2014 a S.C TMS ELECTRIC SRL, avizul unic cu nr. 2/13.02.2014 al Consiliului Judeţean Ialomiţa, referatul compartimentului urbanism cu nr. 3997/09.04.2014 şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obieţii se aprobă în unanimitate: 17 pentru.

 

8.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/29.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A. novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a Caietelor de Sarcini, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor, se prezintă referatul serviciului buget contabilitate cu nr. 4231/16.04.2014 şi avizul favorabil al comisie juridice, de disciplină, învăţământ, social-culturale, culte, sănătate şi familie.

D-l Primar: prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/31.10.2013 s-a preluat Uzina de apă nr. 2 de la S.C RAJA S.A. şi de aceea trebuie modificată anexa nr. 6 a HCL nr. 74/29.10.2009, adică trebuie modificată lista bunurilor mobile şi imobile concesionate către S.C. RAJA S.A.

D-l Balea Marin: sunt câţiva cetăţeni care au avut un conflict cu RAJA şi nu vor să se mai lege la apă.

D-l Primar: cetăţenii respectivi trebuie să facă o solicitare scrisă către primărie iar noi, UAT Ţăndărei, vom face o notificare către RAJA. Cei de la RAJA sunt obligaţi să ne ofere un răspuns.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate: -16 pentru

-1 abţinere (Mitrea Traian)

D-l Mitrea Traian:mă abţin deoarece ştiţi foarte bine că atunci când a fost vorba de preluarea uzinei de apă am avut un punct de vedere în legătură cu darea uzinei de apă, probabil atunci când s-a dat acolo existau nişte aparate, utilaje, componente care la momentul preluării nu ştiu dacă mai erau.

 

9.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind desemnare şef serviciu voluntar pentru compartimentul Situaţii de Urgenţă Ţăndărei, se prezintă referatul compartimentului Situaţii de Urgenţă Ţăndărei cu nr. 3903/07.04.2014 şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială.

D-l Petrache Gheorghe: propun pe domnul Copilău Gheorghe.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate: 17 pentru domnul Copilău Gheorghe.

 

10.Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în oraşul Ţăndărei, str. Dreptăţii, nr.23, se prezintă raportul administratorului public cu nr. 4296/17.04.2014 şi avizul favorabil al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

D-l Primar: conform Legii nr. 1/2011 în situaţia în care în 30 de zile nu este dat avizul conform din partea Ministerului se acordă tacit acest aviz. Vreau să mai precizez că suma nu este investită din bugetul local.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nefiind obiecţii se aprobă în unanimitate:

-16 pentru

-1 abţinere (Mitrea Traian)

 

11. Rapoarte, informări, cereri şi petiţii.

a) Se prezintă adresele unităţilor de învăţământ care solicită decontarea navetei pentru cadrele didactice: Liceul Teoretic ,,Paul Georgescu”(adresa nr. 910/23.04.2014 pentru martie 2014), , Şcoala Gimnazială nr.1 Ţăndărei (adresa nr. 551/08.04.2014 pentru luna martie 2014), Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret”(adresa nr. 493/23.04.2014 pentru luna martie 2014) şi Grădiniţa cu Program Prelungit Ţăndărei (adresa nr. 269/16.04.2014 pentru luna martie 2014).

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate-17 voturi.

 

b) Cerere nr. 3358/21.03.2014 privind concesionarea unui teren situat în zona bloc 57F- SCHIAN SILE

D-l Secretar: conform Legii 50 orice concesionare se face în vederea realizării de construcţii.

D-l Primar: pentru acest teren trebuie întocmită documentaţia cadastrală

Se supune la vot:se dă un aviz de principiu pentru întocmirea documentaţiei cadastrale-17 pentru.

 

c) Cerere nr. 3601/28.03.2014 privind concesionarea unui teren situat pe strada Aleea Plopilor, nr.31-VASILE CORNEL

D-l Primar: pentru acest teren trebuie întocmită documentaţia cadastrală

Se supune la vot:se dă un aviz de principiu pentru întocmirea documentaţiei cadastrale-17 pentru.

 

d) Cerere nr. 3822/04.04.2014 privind concesionarea unei suprafeţe de 300 mp

situat pe strada Veteranilor nr.2-BARBU MIHĂIŢĂ

D-l Primar: acolo au fost concesionate terenuri către veterani. În urma măsurătorilor cadastrale a apărut această suprafaţă de 300 mp. A apărut această suprafaţă deoarece pe acel teren exista o vană, iar cei care au făcut măsurătorile au evitat să măsoare şi terenul pe care se afla această vană. Pentru a putea fi concesionat acest teren trebuie întocmită documentaţia cadastrală.

Se supune la vot:se dă un aviz de principiu pentru întocmirea documentaţiei cadastrale-17 pentru.

 

e) Cerere nr. 3777/03.04.2014 privind concesionarea unui teren de aproximativ 200 mp-VASILE FLORIAN

D-l Primar: pentru acest teren trebuie întocmită documentaţia cadastrală

Se supune la vot:se dă un aviz de principiu pentru întocmirea documentaţiei cadastrale-17 pentru.

 

f) Cerere nr. 3954/08.04.2014 privind concesionarea unui teren de aproximativ 200 mp-BĂNICĂ GABI

D-l Primar: pentru acest teren trebuie întocmită documentaţia cadastrală.

Se supune la vot:se dă un aviz de principiu pentru întocmirea documentaţiei cadastrale-17 pentru.

 

g) Cerere nr. 3821/04.04.2014 privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 25 mp situat pe strada Bucureşti peste drum de magazinul SC CRIDI AP SRL-DINU TRAIAN MARIUS

D-l Primar: terenul pe care îl solicită este în zona de protecţie a CFR. Nu este al primăriei.

Se supune la vot cererea: 17 împotriva

 

h) Cerere nr. 3452/25.03.2014 privind închirierea unei suprafeţe situată la intersecţia străzilor Digului şi Calea Bucureşti-SC GPREST SRL Ţăndărei

D-l Primar: am primit o solicitare de la cetăţenii care locuiesc în blocul 182-1a scara B. Pentru a nu afecta ceea ce solicită aceşti oameni să-i facem propunerea administratorului firmei respective să închirieze suprafaţa betonată din faţa fostului Bankcoop pentru a nu afecta suprafaţa verde.

Se supune la vot cerere cu propunerea domnului primar: 17 pentru.

 

i) Cerere nr. 3862/07.04.2014 privind închirierea unei locuinţe de serviciu- OPREA MARILENA

D-l Primar: momentan în fondul locativ al primăriei nu mai sunt locuinţe libere.

 

j) Cerere nr. 4356/18.04.2014 privind prelungirea contractului de închiriere pentru apartamentul situat la adresa bl.57 F, sc.A, et.II, ap.4-MAHU RAISA

Se supune la vot: 17 pentru prelugirea contractului de închiriere cu un an.

 

k) Cererile nr. 609/15.04.2014 şi 610/15.04.2014 -ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

 

D-na Mitrea Steluţa: am revenit cu această cerere deoarece s-a prelungit termenul de depunere pentru 5 mai. Acest acord este necesar pentru depunerea proiectului de accesare a fondurilor europene pentru finalizarea sălii de sport pentru prima etapă. Prima etapă este de verificare a documentaţiei tehnice. Dacă se trece de această etapă, în etapa a II a se face verificarea documentaţiei financiare. Pentru verificarea documentaţiei financiare sunt necesare toate documentele, şi anume facturi, extrase de cont, situaţii de plată s.m.m.d. După cea de-a doua etapă urmează etapa a III a care presupune vizita la faţa locului unde agenţia verifica daca ceea ce este pe teren este in concordanta cu documentele gasite la unitatea şcolară. Am înţeles că există unele suspiciuni din partea unor domni consilieri. Vreau să vă aduc aminte că documentaţia a fost verificată o dată.

D-l Primar: un document justificativ al acestei verificări?

D-na Mitrea Steluţa: nu este. Am vrut să ma asigur dacă putem trece de această etapă care presupune îndeplinirea tuturor condiţiilor. În 2007 am avut Curtea de Conturi, am depus la primărie o copie după certificatul de descarcare de gestiune. Încă o dată vin cu rugămintea de a fi de acord cu accesarea fondurilor europene pentru finalizarea acestui obiectiv de investiţii. Am solicitat audit ca să se verifice toate documentaţiile şi ca să nu mai invoce cineva cum că acolo s-ar fi produs nişte prejudicii.

D-l Primar: Din punctul meu de vedere suspiciunile se ridică asupra a trei lucruri: dvs aţi solicitat eliberarea unei autorizaţii de construire unde era trecută o sumă de 24 mld, în proiectul pe care l-aţi depus la mine era trecută o sumă de 22 mld, cu 2 mld mai putin. Ne-aţi justificat că dvs aţi considerat că se poate aloca această sumă pentru lucrări suplimentare. V-am explicat că nu puteţi dvs să treceţi aceste sume, care în situaţia în care proiectul ar fi devenit eligibil acele sume deveneau neeligibile şi trebuiau plătite de Primăria Ţăndărei care devine partenerul nr. 1 sau beneficiar al acestei investiţii. Un alt detaliu, în art 8 al acelui Acord de parteneriat se vorbeste foarte clar că in situaţia în care se realizează un prejudiciu beneficiarul răspunde solidar cu toţi ceilalţi parteneri. Primaria Ţăndărei nu are cunostinta de absolut nimic in ceea ce a insemnat derularea acestui proiect. Nu puteti să veniti să ne impuneti sa preluam acest proiect fara a cunoaste detaliile executiei si a platilor care au fost efectuate pana in acest moment. Am considerat că aceasta parere a celor de la ADR Sud Muntenia este destul de relevantă pentru noi în a ne spune dacă tot ceea ce s-a derulat până în acest moment este real sau nu este real. Nu există nici un fel de rea voinţă a părţii executive, toată lumea îşi doreşte să se finalizeze această investiţie. V-am făcut propunerea ca această lucrare să fie preluată de către Consiliul Local şi finalizată, dar nu ne interesează ceea ce s-a întâmplat până la acest moment, aşa consider corect, cine a lucrat până în acest moment să-şi asume ceea s-a întâmplat. Consiliul Local Ţăndărei după o expertiză clară din punct de vedere financiar contabil, din punct de vedere al execuţiei preia această investiţie şi o finalizează. Dar să preluăm această investiţie fără să cunoaştem ceea ce s-a întâmplat acolo nu mi se pare corect faţă de Consiliul Local Ţăndărei. Acele sume care apar, dispar ba sunt lucrări neefectuate, ba sunt înregistrate în contabilitate nu mi se par a fi lucruri care să ne dovedească clar în acest moment că tot ceea ce este acolo este eligibil. Repet, nu este de rea voinţă părerea pe care o am ci este doar ca din punct de vedere legal lucrurile să decurgă aşa cum trebuie.

-ultima zi de depunere este 5 mai, am dicutat cu doamna director Mitrea Steluţa să nu mai vină în această şedinţă şi în ultima zi a lunii aprilie să convocăm o şedinţă extraordinară în care vom prezenta punctul de vedere a celor de la ADR Sud Muntenia şi atunci vom decide dacă preluăm sau nu această investiţie.

D-na Mitrea Steluţa: nu vă obligăm. Referitor la art. 8 din parteneriat vizavi de prejudiciu v-am propus în şedinţele de comisie să adăugăm articole în acordul de parteneriat în care partenerul nr. 2 să aibă aceleaşi responsabilităţi ca partenerul nr.1, UAT-ul să poată efectua acea expertiză şi în cazul în care se constată un prejudiciu înaintea semnării acordului să fie responsabil şi să răspundă direct partenerul nr. 2, adică şcoala.

D-l Primar: propun să aşteptăm să avem această expertiză a celor de la ADR Sud Muntenia şi discutăm după aceea.

D-na Mitrea: am venit aici că am înţeles că unii consilieri au întrebări.

D-l Balea Marin: expertiza care se face , dacă se găseşte ceva în neregulă se poate continua sau nu?

D-l Berbec Petru: vreau să fac o propunere ca să se meargă pe buna credinţă a ambelor părţi. În momentul în care este gata expertiza celor de la ADR Sud Muntenia să se convoace o şedinţă extraordinară în care se va comunica decizia acestora.

D-l Mitrea Traian: mai am o propunere, oricum anumite voci conduc către ideea că acolo s-au făcut nişte ilegalităţi. Am următoarea propunere, cu toate documentele, facturi Hotărâri de Guvern, pentru că toţi banii au venit prin hotărâri de Guvern, cu toate documentaţiile contabile să se vină în această instituţie care se numeşte Primăria oraşului Ţăndărei cu expertul contabil care este doamna Feraru să se verifice toate documentele ca să se elimine aceste trimiteri, care cel puţin pe mine mă pun pe gânduri. Există o situaţie contabilă, sunt nişte facturi, sunt nişte ordine de plată pe sumele care au venit prin Hotărâre de Guvern.

D-l Primar: nu avem competenţa de a verifica modalitatea în care au fost cheltuiţi banii.

D-na Toma Nicoleta: să lăsăm expertul să-şi spună punctul de vedere şi stabilim o şedinţă extraordinară.

D-l Mitrea Traian: suma respectivă nu este de 24 mld, cele 2 mld presupuneau nişte lucrări făcute în plus faţă de lucrare. Cele 22 mld sunt cele purtătoare de diferenţa de TVA de la 19 la 24% şi cota de inflaţie.

D-l Primar: ceea ce spuneţi dumneavoastră nu contestă nimeni. Dar cum se poate să se execute lucrări de peste 9 mld şi să nu fie bani pentru ele.

D-l Mitrea Traian: haideţi să se plătească un audit care să verifice. Una este un expert al Agenţiei Sud Muntenia care se ocupă de proiecte şi alte este un audit autorizat.

D-na Mitrea Steluţa: se poate să solicităm un audit care să verifice?

D-l Primar: să aşteptăm expertiza celor de la ADR Sud Muntenia şi apoi vom convoca o şedinţă extraordinară şi vom lua o decizie.

Nefiind discuţii se încheie prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Puchin Rofila

 

 

 

 

 

Contrasemnează

SECRETAR

Jrs. Bucuroiu Marian