You are here

Anunț privind selectarea unui partener

categoria articolului: 
Anunțuri
2014

Nr. 2182/21.02.2014

 

 

ANUNT SELECTIE PARTENER

pentru proiect finantat in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, România,

Programul RO 10, componenta “LOCAL”

 

Unitatea Administrativ teritoriala oras Tandarei, cu sediul in oras Tandarei, str. Bucuresti, nr. 190, judetul Ialomita, in calitate de Promotor de Proiect (PP) intentioneaza stabilirea unui parteneriat public - privat, in scopul elaborarii, depunerii spre finantare si a implementarii unui proiect in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, România, Programul RO 10 Componenta “LOCAL”, conform calendar orientativ al lansarilor apelurilor de propuneri de proiecte.

Entitatile private, organizatii non-guvernamentale, interesate, sunt invitate sa completeze si sa depuna Fisa Partener (format electronic pe web site-ul primariei) pana la data de 30 ianuarie 2014, la sediul Primariei, Registratura, sau la adresa de e-mail: primaria_tandarei@yahoo.com

Pentru informatii suplimentare, tel. 0243-273-529 si fax: 0243-273-552.

Din Fisa Partener vor trebui sa reiasa clar urmatoarele:

  • Forma juridica de constituire (O.N.G.);

  • Capacitatea de implementare proiecte din fonduri nerambursabile si experienta in derularea de proiecte in domeniul social si/sau educational (participarea in ultimii 5 ani la implementarea a minim 2 proiecte finantate din fonduri nerambursabile, in calitate de solicitant/partener, valoarea fiecarui proiect, minim 200.001 Euro);

  • Capacitatea de a sustine activitati non-formale pentru copii de varsta scolara (6 – 15 ani) constand in activitati educativ-recreative si activitati de consiliere psihologica pentru copii si maturi (parinti/tutori).
    In urma derularii procesului de selectie organizatia selectata va fi invitata in vederea stabilirii modalitatilor concrete de colaborare si pentru semnarea Acordului de Parteneriat.

 

Primar,

Prof Roman George Cristian

 


 

Nr. 2181/21.02.2013

 

PROCEDURĂ PRIVIND SELECȚIA PARTENERILOR ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE ÎN VEDEREA ACCESĂRII DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 

În conformitate cu cerinţele legislative privind parteneriatul, conform prevederilor art.35 din H.G. Nr. 218 din 23 martie 2012, cerintelor prevederile OUG 23/2013, art. 15 şi cerinţelor specifice din Ghidurile Apelurilor de Proiecte prin care autorităţile sau instituţiile publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat.

 

Pentru selecția partenerilor în vederea elaborării de proiecte cu finantare nerambursabila, se vor utiliza următoarele criterii:

  • Experiență relevantă pentru domeniul proiectului, într-una din activitatile importante din cadrul unui proiect, formare profesionala, activitati sociale, activitati non-formale, analize socio-economice, etc.- minim 1 proiect implementat în calitate de solicitant sau partener cu finanțare nerambursabilă din fonduri și/sau programe ale Uniunii Europene sau alti donator, daca in Ghidul specific nu se specifica altfel;

  • Existența capacității operaționale, tehnice, a resurselor administrative și financiare: număr mediu de angajați/voluntari-membrii ONG - minim 3 persoane; cifra de afaceri pe ultimii 2 ani (n-2 + n-1): pozitiv;

  • Neîncadrarea în situaţiile de excludere stipulate in Ghidul Apelului de Proiecte.

 

Se vor înregistra la Registratura primariei toate solicitările de parteneriat depuse fizic sau transmise prin e-mail, vor fi analizate în funcție de criteriile menționate anterior și se va încheia un proces verbal privind entitățile selectate. Decizia va fi comunicată ulterior fiecărei entități care a intrat în procesul de selecție.

 

Administrator public,

Jrs. Sileanu Alexandru Rares